Home       Organisatie    Examens    Activiteitenrooster    Lesmaterialen    Leden    Contact    [Ledeninfo]

 

Examens
Samenstelling van de examencommissie:


      Mw. Gerdi grote Punt: voorzitter

      Mw. Thea de Jong: secretaris   

      Mw. Menke van den Ham

      Mw. Willie Molendijk

      Mw. Margret Eveleens


Taken van de examencommissie:

  1. samenstellen van de examenopgaven

  2. afnemen van examens

  3. beoordelen de examenresultaten

  4. verslag doen van de examens aan de leden


Examendraaiboek:

De organisatie van examens en alle daaraan voorafgaande procedures zijn vastgelegd in een examendraaiboek dat bestaat uit een:

1.Kwalificatiedossier

2.Examenreglement

3.Pakket documenten voor het aanvragen van en inschrijven voor een examen:

a. Inschrijfvoorwaarden

b. Overzichten in te leveren werk

c. Overzicht examenperiode

d. Inschrijfformulier

f. Machtigingsformulier inzage examenwerk

4. Examenprotocol  (beschikbaar na de juni examens)

5.Geheel van examenopdrachten (beschikbaar na de juni examens)

6.Examen verslag (beschikbaar na de juni examens)

De stukken voor aanvragen van en inschrijven voor examens worden jaarlijks in de tweede helft van augustus naar de leden verstuurd.


Deelname aan LPM examen:


De examens (ook deelexamens) worden 1x per jaar afgenomen in mei/juni en zijn ook opengesteld voor kandidaten van zowel aangesloten als niet aangesloten scholen. Voor kandidaten van niet leden geldt een toeslag op de examengelden. Voorwaarden en aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd bij het LPM-secretariaat. Inschrijving voor examens dient te geschieden vóór 15 maart van het lopende cursusjaar.

vlnr: Menke van den Ham, Willie Molendijk, Margret Eveleens, Gerdi grote Punt en op de voorgrond Thea de Jong.